Програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, одобрени от Министерство на образованието и науката

ПроАктивен Персонал ООД предлага одобрени програми за обучение на педагогически специалисти в системата на училищното образование, вписани в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на МОН.

Програмите са съобразени с изискванията на Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и имат за цел да усъвършенстват академичната, педагогическата, комуникативната, организационната и административната, както и техническата компетентности на педагогическите специалисти.

Програмите са одобрени със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Обучителните програми се предлагат в частично присъствена форма на обучение.

Продължителността на програмите е от 16, 32 и 48 учебни часа, които съответно добавят от 1 до 3 кредита.

Каталогът на програмите съдържа следните теми:

ХОТЕЛИЕРСТВО:

РЕСТОРАНТЬОРСТВО:

ХРАНЕНЕ

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

СТЕМ