85411001 - Хранителна грамотност – значение и последствие за здравето, икономиката и околната среда

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Програмата на този курс предлага въвеждането на основните понятия и процеси впроизводството на здравословна храна, и нейната отговорна консумация.

Целта на програмата е да предостави модел за изграждане на хранителна грамотност като част от по-общата методика за преподаване на специални или общообразователни предмети в училище. Стъпвайки върху някои неформални методи на обучение програмата е насочена към усъвършенстване на знания и умения в следните направления, свързани със здравословното хранене:

 • Знания, нагласи и умения,свързани с храните
 • Управление на рисковете, свързани с хранителния избор на домакинството
 • Влияние на избора на храна върху диетата и здравето, бюджета и околната среда
 • Технологични процеси в производството на различни храни
 • Разбиране за здравето, благосъстоянието и безопасността
 • Четене и разбиране на етикетите на храната
 • Хранителна сигурност
 • Понятие за здравословна диета
 • Общински и национални продоволствени политики
 • Изисквания и роля на контролните органи
 • Публичният образ на храната

Методите на обучение включват лекционна част, самоподготовка и практически задачи.

Индикатори за очаквани резултати

 • Създадени нагласи и умения, свързани с отговорното производство и консумация на храните
 • Усъвършенствани знания за управление на рисковете, свързани с хранителния избор на домакинството
 • Надградени знания за продоволствените политики, хранителните доставки и изискванията и ограниченията от контролните органи
 • Набор от ресурси и неформални методи за повишаване  на хранителната грамотност у учениците

Компетентности, които ще бъдат придобити

 • Академична
 • Педагогическа
 • Организационна
 • Комуникативна

Форми на обучение: Частично присъствена

Продължителност на обучението: 16 учебни часа

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Защита на проект и презентация

Обучители, включени в програмата: Христо Пилашев, д-р Христо Христозов, Христина Банчева-Преславска