85415601 - Методика за преподаване на операциите, свързани с обслужването в ресторанта на хотела

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Настоящият курс предлага методика за преподаване на организацията на операциите при обслужването на гости в ресторантите на хотела.Програмата се основава на онлайн и видео ресурси, които дават възможност за последващо използване за надграждане на капацитета на учителите по специални предмети в професионалните гимназии по туризъм.

Целта на програмата е да предостави нов ресурс за теоретична и практическа подготовка на бъдещите професионални кадри в областта на обслужването в ресторанта на хотела. С иновативна методика на обучение ще бъдат надградени знанията и уменията в следните направления

 • Въведение в ресторантьорството
 • Обслужване в местата за хранене и питейни заведения
 • Роли и отговорности в обслужването в ресторанта
 • Външен вид, хигиена и униформа
 • Подготовка на ресторанта за обслужванена гости
 • Сервиране на ястия и напитки
 • Сервиране на алкохолни напитки
 • Видове прибори и съдове за хранене
 • Закуска, блок маса и рум сервиз на храни и напитки
 • Познаване на менюто
 • Видове колички, сервитьорски табли
 • Сервиране на хляб и хлебни изделия
 • Контрол на стоковите запаси
 • Системата отчетност в ресторанта
 • Добри хигиенни и производствени практики и управление на безопасността на храните и напитките в ресторантьорството
 • Управление на хранителните отпадъци

Курсът се състои от лекционна част, самостоятелна работа и практически задачи.

Индикатори за очаквани резултати

 • Надградени знания за организацията на операциите, свързани с управлението на ресторанта
 • Усъвършенствани знания и умения, свързани с управлението на процесите по обслужване на гостите в ресторанта
 • Набор от ресурси за преподаване на организацията и управлението на процесите по обслужване в ресторанта
 • Усвоена методика на преподаване на организацията на операциите по обслужване на гости в ресторанта
 • Методика за оценка на знанията и уменията на учениците за процесите в ресторанта

Компетентности, които ще бъдат придобити

 • Академична
 • Педагогическа
 • Организационна
 • Комуникативна
 • Административна

Форми на обучение: Частично присъствена

Продължителност на обучението: 32 учебни часа

Брой квалификационни кредити: 2

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест и презентация

Обучители, включени в програмата: Христо Пилашев, д-р Христо Христозов, Юлия Атанасова, инж. Даниел Асенов