85415502 - Основни принципи и стндарти в хотелското домакинство

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Настоящият курс въвежда основните принципи и стандартите в управлението на хотелското домакинство по иновативна програма с много онлайн и видео ресурси, които дават възможност за последващо използване за надграждане на капацитета на учителите по специални предмети в професионалните гимназии по туризъм.

Целта на програмата е да предостави нов ресурс за теоретична и практическа подготовка на бъдещите професионални кадри в областта на хотелското домакинство и поддръжката. С иновативна методика на обучение ще бъдат надградени знанията и уменията на учителите по специалните предмети в професионалните гимназии по туризъм в следните направления

 • Взаимодействие и отношeние към гостите
 • Роли и отговорности
 • Етикет и представяне
 • Административни процедури и документация
 • Сътрудничеството с другите отдели в хотелския комплекс

За постигане на целите на програмата курсът ще се състои от теоретична и практическа част.

Индикатори за очаквани резултати

 • Надградени знания за основните принципи и стандарти в управлението на хотелското домакинство
 • Набор от ресурси за преподаване на основните принципи и стандарти в управлението на хотелското домакинство
 • Усвоена методика на преподаване на основните принципи и стандарти в управлението на хотелското домакинство
 • Методика за оценка на знанията и уменията на учениците за процесите в хотелското домакинство
 • Резултати от тест за оценка на придобитите знания и умения
 • Разработена и представена проектна задача.

Компетентности, които ще бъдат придобити

 • Академична
 • Педагогическа
 • Организационна
 • Комуникативна

Форми на обучение: Частично присъствена

Продължителност на обучението: 16 учебни часа

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест и презентация

Обучители, включени в програмата: д-р Христо Христозов, Юлия Атанасова, инж. Даниел Асенов