85416201 - Общ регламент за защита на данните на ЕС и принципи и понятия в защитата на лични данни

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

С този курс организациите ще могат да обучават своите екипи за основите на ОРЗД (Общ регламент за защита на данните) на ЕС и как да постигнат съответствие, като им дадат знания как да работят с личните данни в новата регулаторна рамка. Този курс е предназначен за всички гимназиални учители и има за цел да развие компетентности, свързани с надеждната защита на личните данни при преподаването и извършване на всички задължения наработното място.

Целта на програмата е да се въведат принципи и понятия, както и основните процеси, свързани със защитата на личните данни и да се развият компетентности по отношение на прозрачното, достъпно и отчетно обработване на данните на учителите, както и на тези на учениците.

За постигане на целите на програмата курсът ще се състои от теоретична и практическа част.

Индикатори за очаквани резултати

  • Надградени знания за изискванията на Общия регламент за защита на данните на ЕС и прилагането им в училище
  • Идентифициране на лични данни
  • Идентифициране на ролите и задълженията в процеса на обработване на личните данни
  • Резултати от тест за оценка на придобитите знания и умения
  • Разработена и представена проектна задача

Компетентности, които ще бъдат придобити

  • Академична
  • Педагогическа
  • Организационна
  • Комуникативна
  • Административна

Форми на обучение: Частично присъствена

Продължителност на обучението: 16 учебни часа

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Защита на проект и тест

Обучители, включени в програмата: д-р Христо Христозов, инж. Даниел Асенов