85415602 - Работа със специализиран софтуер в областта на ресторантьорството

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Курсът включва въведение в специализирания софтуер КЛОК ПОС (Point of Saleза управление на работните процеси в ресторанта и бара, както и специализиран складов софтуер за подобряване на координацията между кухнята и складовото стопанство. 

Целта на програмата е да повиши знанията и уменията на учителите, преподаващи специални предмети в професионалните гимназии по туризъм за работа с един от най-утвърдените специализирани  софтуери за управление на ресторанта и бара в следните направление: 

 • Управление на поръчки 
 • Комуникация с кухнята 
 • Оптимизация и рационализация на организацията  
 • Програма за клиентска лоялност – управление на отстъпки в цената. 
 • Вътрешни кредити и начисления 
 • Управление на начина на плащане 
 • Проследяване на стокооборота 
 • Определяне честотата на зарежданията 
 • Въвеждане на рецепти 
 • Прехвърляне на данни към счетоводството 
 • Правене на различни видове справки 

За постигане на целите на програмата курсът ще се състои от теоретична и практическа част. 

За практическата част ще се създават учебни профили в системата на КЛОК ПОС и отдалечен достъп от настроените в училищата работни станции.  

Методите на обучение включват лекционна част, упражнения за самостоятелна работа, представяне на проектна задача и тест за оценка на придобитите знания и умения.  

 Индикатори за очаквани резултати: 

 • Придобити знания за функционалностите на КЛОК ПОС и ефективността на софтуера в управлението на работните процеси в бара и ресторанта, както и складовото стопанство; 
 • Усвоена методика на преподаване на специализиран софтуер в областта на ресторантьорството 
 • Методика за оценка на знанията и уменията на учениците за работа със специализиран софтуер в областта на ресторантьорството 
 • Резултати от тест за оценка на придобитите знания и умения; 
 • Разработена и представена проектна задача 

 Компетентности, които ще бъдат придобити 

 •     Академична 
 •     Педагогическа 
 •     Организационна 
 •     Комуникативна 

Форми на обучение: Частично присъствена 

Продължителност на обучението: 32 учебни часа

Брой квалификационни кредити: 2 

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест, презентация

Обучители, включени в програмата: д-р Христо Христозов, Юлия Атанасова, инж. Даниел Асенов