85415503 - Методика за преподаване на операциите в хотелското домакинство

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Настоящият курс предлага методика за преподаване на организацията на операциите в хотелското домакинство, която се основава на онлайн и видео ресурси, които дават възможност за последващо използване за надграждане на капацитета на учителите по специални предмети в професионалните гимназии по туризъм.

Целта на програмата е да предостави нов ресурс за теоретична и практическа подготовка на бъдещите професионални кадри в областта на хотелското домакинство и поддръжката. С иновативна методика на обучение ще бъдат надградени знанията и уменията в следните направления:

  • работа с почистващи, измиващи и перилни препарати
  • материали и оборудване, използвани от хотелско домакинство
  • почистване на повърхностите
  • принципи в почистването на хотелска стая
  • принципи в почистването на банята и санитарния възел
  • завършващи дейности по зареждането на хотелската стая
  • повреди и ремонти
  • общи части
  • здраве, хигиена и безопасност
  • сътрудничеството с другите отдели в хотелскиякомплекс
  • постелъчно бельо, кърпи и всичко за леглото
  • пране, гладене, сгъване и опаковане
  • основни принципи в хотелското домакинство
  • спешни случаи и безопасност
  • политики и стандарти на хотела

Курсът се състои от лекции, упражнения и практически задачи.

Индикатори за очаквани резултати

  • Надградени знания за организацията на операциите в хотелското домакинство
  • Набор от ресурси за преподаване на организацията на операциите в хотелското домакинство
  • Усвоена методика на преподаване на организацията на операциите в хотелското домакинство
  • Методика за оценка на знанията и уменията на учениците за процесите в хотелското домакинство
  • Резултати от тест за оценка на придобитите знания и умения
  • Разработена и представена проектна задача

Компетентности, които ще бъдат придобити

  • Академична
  • Педагогическа
  • Организационна
  • Комуникативна
  • Административна

Форми на обучение: Частично присъствена

Продължителност на обучението: 32 учебни часа

Брой квалификационни кредити: 2

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест и презентация

Обучители, включени в програмата: д-р Христо Христозов, Юлия Атанасова, инж. Даниел Асенов