85415501 - Работа със специализиран софтуер в областта на хотелиерството

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Курсът включва въведение в специализирания софтуер КЛОК Еволюшън за управление на работните процеси в хотела – от резервациите и дейностите на рецепция, през домакинството и фактурирането, до статистиките и прогнозите.

Целта на програмата е да повиши знанията и уменията на учителите, преподаващи специални предмети в професионалните гимназии по туризъм за работа с един от най-утвърдените специализирани  софтуери за управление на хотела в следните направления: 

 • Управление на резервации 
 • Регистриране на гости 
 • Хотелско домакинство и поддръжка 
 • Каса, фактуриране, разчети и нощен одит 
 • Управление на сложни тарифи 
 • Статистика, отчети и прогнози 
 • Управление на договори с туроператори 
 • Управление на потребителски профили 

За постигане на целите на програмата курсът ще се състои от теоретична и практическа част. 

За практическата част ще се създават учебни профили в системата на КЛОК Еволюшън и отдалечен достъп от настроените в училищата работни станции.  

Методите на обучение включват лекционна част, упражнения за самостоятелна работа, представяне на проектна задача и тест за оценка на придобитите знания и умения.  

Индикатори за очаквани резултати: 

 • Придобити знания за функционалностите на КЛОК Еволюшън и ефективността на софтуера в управлението на работните процеси на хотела; 
 • Усвоена методика на преподаване на специализиран софтуер в областта на хотелиерството 
 • Методика за оценка на знанията и уменията на учениците за работа със специализиран софтуер в областта на хотелиерството 
 • Резултати от тест за оценка на придобитите знания и умения; 
 • Разработена и представена проектна задача. 

Компетентности, които ще бъдат придобити 

 •     Академична 
 •     Педагогическа 
 •     Организационна 
 •     Комуникативна 

Форми на обучение: Частично присъствена 

Продължителност на обучението: 32 учебни часа

Брой квалификационни кредити: 1 

Начин на завършване на обучението: Защита на проект и тест  

Обучители, включени в програмата: д-р Христо Христозов, Юлия Атанасова, инж. Даниел Асенов


Единична цена Членова на АУРХ Повече от 5 курса за учител Предплащане на 5 курса за година
Работа със специализиран софтуер в областта на хотелиерството* 100.00 лв. 90.00 лв. 85.00 лв. 80.00 лв.