85418503 - Фасилитиране на СТЕМ и мейкърспейс практики в училище

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Курсът въвежда в теорията на съвременните STEM практики и разглежда как те биха могли да се приложат. Практическата част е ориентирана към решаването на 2 конкретни казуса, които да еволюиратдо курсов проект.

Програмата за STEM фасилитиране/медиаторство/ има за цел да запълни вакуум между инициативни илипасивни преподаватели от една страна, желание за въвеждане на съвременни STEM практики от друга иматериално-техническата база в училищата от трета.

Индикатори за очаквани резултати

 • Повишено знание и капацитет за провеждане на STEM занимания в рамките на съответните учебни предмети или извън класната стая
 • Придобити познания за функциониране на съвременни машини и технологии за дигитално и бързо прототипиране, подръжката им и безопасното им ползване
 • Придобити базови познания за съвременни СТЕМ практики и световното мейкърско движение
 • Усвоени базово владеене на софтуери за 3Д прототипиране, програмиране на IoT устройства и системи за управление на лаборатории и мейкърспейсове
 • Усвоени подходи за проектно-базирано обучение и създаване на STEM и учебни помагала
 • Реализирани STEM проекти в училища в страната

Компетентности, които ще бъдат придобити

 • Академична
 • Педагогическа
 • Организационна
 • Комуникативна
 • Административна

Форми на обучение: Частично присъствена

Продължителност на обучението: 48 учебни часа

Брой квалификационни кредити: 3

Начин на завършване на обучението: Защита на проект и тест

Обучители, включени в програмата: д-р Христо Христозов, арх. Делчо Делчев, инж. Даниел Асенов, Станислав Дерменджиев