85418501 - Управление на училищен мейкърспейс и СТЕМ център

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Обучението включва теоретична, практическа част и изпит (тест и защита на проект). Курсът започва с въведение в основните СТЕМ практики, проектно-базирано учене, мейкърското движение и работилниците за споделено ползване. Демонстрират се и се изучават софтуерни технологични решения за 3Д моделиране и прототипиране, както и за комплексен мениджмънт на споделени пространства и дигитални работилници. Представят се добрите практики за подбор и организиране на пространства, обзавеждане, оборудване и поддръжка. Акцентира се върху правилата за безопасна работа и се изучават някои от най-често срещаните сценарии за аварии и травми, както и правилните реакции в такива ситуации Програмата завършва с практическа част – тест за основните принципи и правила за работа в мейкърспейс и индивидуални или екипни проекти за учебни помагала, измайсторени чрез средствата на дигиталната фабрикация.

Целите на програмата са обосновани от тенденцията за STEM-интегрирано обучение, както и бързо разпространяващото се “мейкърско движение”, което предлага изключителен набор от средства за класни и извънкласни дейности, изграждане на предприемачески опит, иновативност и ръчни умения:

 • Да създаде набор от знания и умения за управление и техническа поддръжка на мейкърспейс и STEM център
 • Да запознае обучаващите със съвременните тенденции в СТЕМ образованието и интеграцията му в учебния процес
 • Да предостави възможност за преквалификация на учители ( математика, физика, ИТ и др.)
 • Да предостави на училищната общност, чрез активни и инициативни преподаватели и експерти, нов инструментариум за изграждане на съвременни и дигитални умения в учениците, както и изцяло нов творчески и крос-дисциплинарен подход в класната и извънкласна работа с тях
 • Да разкрие възможностите за подкрепа от страна на училището към ученическа и преподавателска инициативност в създаване на клубове по интереси и друга извънкласна дейност

Индикатори за очаквани резултати

 • Повишено знание и капацитет за провеждане на STEM занимания в рамките на съответните учебни предмети или извън класната стая
 • Придобити познания за функциониране на съвременни машини и технологии за дигитално и бързо прототипиране, подръжката им и безопасното им ползване
 • Придобити базови познания за съвременни СТЕМ практики и световното мейкърско движение
 • Усвоени базово владеене на софтуери за 3Д прототипиране, програмиране на IoT устройства и системи за управление на лаборатории и мейкърспейсове
 • Усвоени подходи за проектно-базирано обучение и създаване на STEM и учебни помагала.
 • Реализирани STEM проекти в учиилища в страната

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Академична
 • Педагогическа
 • Организационна
 • Комуникативна
 • Административна
 • Техническа

Форми на обучение:

 • Присъствена
 • Частично присъствена

Продължителност на обучението: 48

Брой квалификационни кредити: 3

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест

Обучители, включени в програмата: д-р Христо Христозов, арх. Делчо Делчев, инж. Даниел Асенов, Станислав Дерменджиев