85418502 - Създаване на СТЕМ умения и учебно съдържание

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Програмата въвежда STEM (от англ. Science, Technology, Engineering, and Mathematics) образователната среда като един от успешните съвременни методики за учене чрез крос-дисциплинарна система от знания и умения, проектно-базирано учене и стимулиране на творческо и екипно развитие на задачите.

Въвеждането на STEM практики в образователната система предполага създаването на нови роли и педагогическа среда в училищата, която подкрепя технически, методически и политически интеграцията на учебните STEM дейности. Основна цел на програмата е да “въоръжи” преподаватели в различни нива на образователната система с пълния инструментариум от STEM практики, като очертае всички възможности – от ползване на готови помагала, до проектиране и изработване на индивидуални и адаптирани спрямо дисциплината и урока. Това ще позволи на учителските общности да ползват STEM методиките интегрирано, избирателно и интелигентно, отвъд консуматорското отношение към всяко ново и лесно продаваемо учебно помагало.

Индикатори за очаквани резултати

 • Повишено знание и капацитет за провеждане на STEM занимания в рамките на съответните учебни предмети или извън класната стая
 • Придобити познания за функциониране на съвременни машини и
  технологии за дигитално и бързо прототипиране, подръжката им и безопаносто им ползване
 • Придобити базови познания за съвременни СТЕМ практики и световното мейкърско движение
 • Усвоени базово владеене на софтуери за 3Д прототипиране, програмиране на IoT устройства и системи за управление на лаборатории и мейкърспейсове
 • Усвоени подходи за проектно-базирано обучение и създаване на STEM и учебни помагала
 • Реализирани STEM проекти в училища в страната

Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Академична
 • Педагогическа
 • Организационна
 • Комуникативна
 • Административна

Форми на обучение: Частично присъствена
Продължителност на обучението: 32 учебни часа

Брой квалификационни кредити: 2

Начин на завършване на обучението: Защита на проект и тест

Обучители, включени в програмата: д-р Христо Христозов, арх. Делчо Делчев, инж. Даниел Асенов, Станислав Дерменджиев