85416202 - Информационна сигурност – принципи и понятия

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Този курс е предназначен за всички гимназиални учители и представя основните принципи на управление на информационната сигурност спрямо основните понятия за конфиденциалност, цялостност и достъпност. Предотвратяването на човешка грешка и минимизиране на потенциалните заплахи започва с разбирането на ролите и отговорностите във всяка академична и професионална област, свързани с управление на информацията в дигитална и недигитална среда и работа с информационни икомуникационни технологии и мрежи.

Целта на програмата е да въведат принцип и и понятия, както и основните процеси, свързани с информационната сигурност и да се развият компетентности по отношение на безопасната работа на учителите в дигитална среда, както и преподаването в съответствие с тези принципи.

За постигане на целите на програмата курсът ще се състои от теоретична и практическа част.

Индикатори за очаквани резултати

  • надградени знания за значението на информационната сигурност в работата в дигитална среда
  • усвоена методология за безопасна работа в дигитална среда
  • резултати от тест за оценка на придобитите знания и умения
  • разработена и представена проектна задача

Компетентности, които ще бъдат придобити

  • Академична
  • Педагогическа
  • Организационна
  • Комуникативна
  • Административна

Форми на обучение: Частично присъствена

Продължителност на обучението: 16 учебни часа

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Тест

Обучители, включени в програмата: д-р Христо Христозов, инж. Даниел Асенов