85415505 - Методика за преподаване на операциите за рецепция – регистрация и настаняване на гости

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Настоящият курс предлага методика за преподаване на организацията на операциите на рецепция, с фокус върху процедурите по регистрация и настаняване на гости. Програмата се основава на онлайн и видео ресурси, които дават възможност за последващо използване за надграждане на капацитета на учителите по специални предмети в професионалните гимназии по туризъм.

Целта на програмата е да предостави нов ресурс за теоретична и практическа подготовка на бъдещите професионални кадри в областта на управлението на операциите по регистрация и настаняване на гости на рецепция. С иновативна методика на обучение ще бъдат надградени знанията и уменията в следните направления:

 • Представяне на рецепцията
 • Етикет в общуването на рецепция
 • Процедура понастаняване на гости
 • Процедура по настаняване на различни категории и групи гости – възрастни хора, чуждоезични гости, хора с увреждания, ВИП, бизнес
 • Процедура по напускане на гостите
 • Заплащане на услугите на рецепция
 • Основи на счетоводството на рецепцията
 • Информационна сигурност
 • Защита наличните данни
 • Работа с оплаквания от гости и клиенти
 • Безопасни условия за работа на рецепция
 • Допълнителни услуги, предоставяни от рецепция

Курсът се състои от лекционна част, самостоятелни упражнения и практически задачи.

Индикатори за очаквани резултати

 • Надградени знания за организацията на операциите на рецепция
 • Усъвършенствани знания и умения, свързани с управлението на процесите по регистрация, настаняване и изпращане на гости на хотела
 • Набор от ресурси за преподаване на организацията на операциите на рецепция, свързани с регистрация, настаняване и изпращане на гости
 • Усвоена методика на преподаване на организацията на операциите на рецепция
 • Методика за оценка на знанията и уменията на учениците за процесите на рецепция

Компетентности, които ще бъдат придобити

 • Академична
 • Педагогическа
 • Организационна
 • Комуникативна
 • Административна

Форми на обучение: Частично присъствена

Продължителност на обучението: 16 учебни часа

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест и презентация

Обучители, включени в програмата: д-р Христо Христозов, Юлия Атанасова, инж. Даниел Асенов