85415506; 85415603 - Работа със специализиран софтуер за управление на ресурсите и финансово управление в областта на хотелиерството и ресторантьорството

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Курсът включва въведение в специализирания софтуер WorkFlow за управление на ресурсите и финансово управление в областта на хотелиерството и ресторантьорството. WorkFlow e система за Планиране на ресурсите на предприятието (Entereprise Resource Planning- ERP). ERP системите са интегриран софтуерен продукт, чиято основна цел е да помагат мениджърите на предприятието да вземат решения.

Целта на програмата е да повиши знанията и уменията на учителите, преподаващи специални предмети в професионалните гимназии по туризъм за работа с един от най-утвърдените специализирани  софтуери за управление на ресурсите и финансово управление в областта на хотелиерството и ресторантьорството в следните направление: 

 • Системи за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) 
 • Бизнес процеси в управлението на хотела и ресторанта 
 • Автоматизация и стандартизация на бизнес процесите в хотела и в ресторанта  
 • Архитектура и фунционалност на WorkFlow за планиране и управление на ресурсите в хотела и ресторанта 
 • WorkFlow като счетоводнаа система 
 • WorkFlow като складова система 
 • Обработване на различни видове документи  
 • Правене на различни видове справки 

За постигане на целите на програмата курсът ще се състои от теоретична и практическа част. 

За практическата част ще се създават учебни профили в системата на WorkFlow и отдалечен достъп от настроените в училищата работни станции.  

Методите на обучение включват лекционна част, упражнения за самостоятелна работа, представяне на проектна задача и тест за оценка на придобитите знания и умения.  

 Индикатори за очаквани резултати: 

 • Надградени знания за бизнес процесите в хотела и ресторанта; 
 • Усвоени функционалностите на WorkFlow и ефективността на софтуера в управлението на ресурсите и финансово управление в областта на хотелиерството и ресторантьорството; 
 • Усвоена методика на преподаване на специализиран софтуер в областта на хотелиерството и ресторантьорството; 
 • Методика за оценка на знанията и уменията на учениците за работа със специализиран софтуер в областта на хотелиерството и ресторантьорството 
 • Резултати от тест за оценка на придобитите знания и умения; 
 • Разработена и представена проектна задача. 

Компетентности, които ще бъдат придобити 

 • Академична 
 • Педагогическа 
 • Организационна 
 • Комуникативна

 Форми на обучение: Частично присъствена 

Продължителност на обучението: 32 учебни часа

Брой квалификационни кредити: 2 

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест, презентация 

Обучители, включени в програмата: д-р Христо Христозов, Юлия Атанасова, инж. Даниел Асенов