85419401 - Образование за устойчиво развитие

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Обучителната програма отразява основни теоретични концепции и практически подходи в областта на образованието за устойчиво развитие. Курсът включва въведение в образователните дейности за опазване на природната среда, глобалните цели за устойчиво развитие на ООН, методи за провеждане на образование за устойчиво развитие, подходи за управление на качеството и оценката му и набор от инструменти за прилагането му в различни учебни програми а също в извънкласни и извънучебни дейности.

Целите на програмата кореспондират с целите на образованието за устойчиво развитие, а именно изграждането на такива умения у хората, независимо от тяхната възраст, които да им позволят да вземат участие в процесите на промяна, които протичат в обществото, както и да управляват тези процеси.Обучението цели да предостави инструментариум на учителите за начин на учене и начин на преподаване, при който учениците, на базата на междупредметни знания, да развият умения за активно взимане на участие в обществените процеси и съвместно изграждане на справедливо, демократично, екологосъобразно и устойчиво бъдеще. Обучението предлага на учителите механизми за решаване на проблема с развитие на умения у учениците за изследване и разбиране, представяне и формулиране, планиране, изпълнение, контрол и осмисляне на реални проблеми.

Индикатори за очаквани резултати

  • обогатени знания за целите на образованието за устойчиво развитие и методите за постигането им като средство за формиране и развиване на основни компетентности у учениците
  • усъвършенствани умения за активно взимане на участие в обществените процеси и съвместно изграждане на справедливо ,демократично, екологосъобразно и устойчиво бъдеще
  • предоставен инструментариум за преподаване, при който учениците, на базата на междупредметни знания, да развият личностни, практически, специализирани и социално-комуникативни умения
  • актуализирани знания и усъвършенствани умения за прилагане на неформални методи на преподаване и оценяване на резултатите на учениците
  • моделна учебна програма за прилагане на образование за устойчиво развитие

Компетентности, които ще бъдат придобити

  • Академична
  • Педагогическа
  • Организационна
  • Комуникативна

Форми на обучение: Частично присъствена

Продължителност на обучението: 16 учебни часа

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Защита на проект и презентация

Обучители, включени в програмата: арх. Делчо Делчев, Христина Банчева-Преславска

I am raw html block.
Click edit button to change this html

Единична цена Членова на АУРХ Повече от 5 курса за учител Предплащане на 5 курса за година
Работа със специализиран софтуер в областта на хотелиерството* 100.00 лв. 90.00 лв. 85.00 лв. 80.00 лв.