85419402 - Интердисциплинарност в преподаването на темите по екология и опазване на околната среда

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Обучителната програма включва теоретично въведение в областта на екологията и опазването на природата. Курсът обхваща въвеждането на основни принципи и понятия, историята и развитието наприродозащитата и международното сътрудничество за опазване на природата.

Целта на програмата е да се представи интердисциплинарен подход в преподаването на темите по екологията и опазването на природата, за да се постигне цялостно разбиране и усвояване на знания и умения в областта. Конкретните цели на програмата са приложими за учители по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика, философия, етика и право и са насочени към развиване на техните компетентности – знания, умения и отношения, както следва:

  • Надграждане на знанията относно екологията и опазването на природата, включвайки предизвикателства от различни сектори напреподаваните теми и предмети
  • Възприемане на цялостна концепция на темите, засягащи екологията иопазването на околната среда като част от постигането на целите на устойчиво развитие
  • Интегриран модел за преподаване на темите, свързани с екологията и опазването на околната среда, насочени към изграждането на ключови компетентности и умения за бъдещето, необходими за постигане на целите наустойчивото развитие

Индикатори за очаквани резултати

  • обогатени знания за интердисциплинарността на темите по околна среда и опазване на природата
  • Надградени методи за преподаване на темите по околна среда и опазване на природата с връзки към всяка от засегнатите области
  • актуализирани знания и усъвършенствани умения за прилагане на неформални методи на преподаване и оценяване на резултатите на учениците

Компетентности, които ще бъдат придобити

  • Академична
  • Педагогическа
  • Организационна
  • Комуникативна

Форми на обучение: Частично присъствена

Продължителност на обучението: 16 учебни часа

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест и презентация

Обучители, включени в програмата: арх. Делчо Делчев, Христина Банчева-Преславска