85415504 - Методика за преподаване на операциите за рецепция – резервации

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Настоящият курс предлага методика за преподаване на организацията на операциите на рецепция, с фокус върху процедурите, свързани с приемането, правенето, потвърждаването, промяната и анулирането на резервации. Програмата се основава на онлайн и видео ресурси, които дават възможност за последващо използване за надгражданена капацитета на учителите по специални предмети в професионалните гимназии по туризъм.

Целта на програмата е да предостави нов ресурс за теоретична и практическа подготовка на бъдещите професионални кадри в областта на управлението на резервации на рецепция. С иновативна методика на обучение ще бъдат надградени знанията и уменията в следните направления:

 • Представяне на рецепцията
 • Етикет в общуването на рецепция
 • Основи на счетоводството на рецепция
 • Роли и отговорности в различните операции на рецепция
 • Информационна сигурност
 • Защита на личните данни
 • Резервации; видове резервации
 • Дистрибуционни канали за резервации
 • Резервационни пакети
 • Основни техники за продажба
 • Резервации чрез консиерж
 • Резервации за ресторанта

Курсът се състои от лекционна част, самостоятелни упражнения и практически задачи.

Индикатори за очаквани резултати

 • Надградени знания за организацията на операциите на рецепция, свързани с резервации
 • Набор от ресурси за преподаване на организацията на операциите на рецепция, свързани с резервации
 • Усвоена методика на преподаване на организацията на операциите на рецепция
 • Методика за оценка на знанията и уменията на учениците за процесите на рецепция

Компетентности, които ще бъдат придобити

 • Академична
 • Педагогическа
 • Организационна
 • Комуникативна

Форми на обучение: Частично присъствена

Продължителност на обучението: 16 учебни часа

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест и презентация

Обучители, включени в програмата: д-р Христо Христозов, Юлия Атанасова, инж. Даниел Асенов