85415503 - Методика за преподаване на операциите в хотелското домакинство

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Настоящият курс предлага методика за преподаване на организацията на операциите в хотелското домакинство, която се основава на онлайн и видео ресурси, които дават възможност за последващо използване за надграждане на капацитета на учителите по специални предмети в професионалните гимназии по туризъм.

Целта на програмата е да предостави нов ресурс за теоретична и практическа подготовка на бъдещите професионални кадри в областта на хотелското домакинство и поддръжката. С иновативна методика на обучение ще бъдат надградени знанията и уменията в следните направления:

 • работа с почистващи, измиващи и перилни препарати
 • материали и оборудване, използвани от хотелско домакинство
 • почистване на повърхностите
 • принципи в почистването на хотелска стая
 • принципи в почистването на банята и санитарния възел
 • завършващи дейности по зареждането на хотелската стая
 • повреди и ремонти
 • общи части
 • здраве, хигиена и безопасност
 • сътрудничеството с другите отдели в хотелскиякомплекс
 • постелъчно бельо, кърпи и всичко за леглото
 • пране, гладене, сгъване и опаковане
 • основни принципи в хотелското домакинство
 • спешни случаи и безопасност
 • политики и стандарти на хотела

Курсът се състои от лекции, упражнения и практически задачи.

Индикатори за очаквани резултати

 • Надградени знания за организацията на операциите в хотелското домакинство
 • Набор от ресурси за преподаване на организацията на операциите в хотелското домакинство
 • Усвоена методика на преподаване на организацията на операциите в хотелското домакинство
 • Методика за оценка на знанията и уменията на учениците за процесите в хотелското домакинство
 • Резултати от тест за оценка на придобитите знания и умения
 • Разработена и представена проектна задача

Компетентности, които ще бъдат придобити

 • Академична
 • Педагогическа
 • Организационна
 • Комуникативна
 • Административна

Форми на обучение: Частично присъствена

Продължителност на обучението: 32 учебни часа

Брой квалификационни кредити: 2

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест и презентация

Обучители, включени в програмата: д-р Христо Христозов, Юлия Атанасова, инж. Даниел Асенов