Информационни системи в строителството

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1720/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Целта на програмата е да повиши компетентността на учителите, преподаващи в професионалните гимназии по строителство в страната с цел да се подобри качеството и сигурността на практиките в строителния сектор.

Програмата въвежда принципи и понятия, както и основните процеси, свързани с дигитализацията в процесите в строителството и развива компетентности по отношение на използването на информационните технологии още в учебния процес, именно:

 • Дигитална трансформация в строителството
 • Дигитализация при фаза проектиране
 • Правна рамка на дигитализацията в строителството
 • Дигитализация на строителнатаплощадка
 • Дигитализация на фасилити мениджмънта
 • Управление на данните – технологични решения на практика
 • Дигитализацията на управлението на ресурсите и разходите в строителството

За постигане на целите на програмата курсът ще се състои от теоретична и практическа част.

Индикатори за очаквани резултати

 • Демонстрирани познания за действащите информационни технологии в областта на строителството
 • Идентифициране на софтуерите, използвани за дигитална трансформация в строителството
 • Резултати от тест за оценка на придобитите знания и умения
 • Разработена и представена проектна задача

Компетентности, които ще бъдат придобити

 • Академична
 • Педагогическа
 • Организационна
 • Комуникативна

Форми на обучение: Частично присъствена

Продължителност на обучението: 32 учебни часа

Брой квалификационни кредити: 2

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест и презентация

Обучители, включени в програмата: д-р Христо Христозов, Делчо Делчев, Станислав Дерменджиев